Kultura równości
Trzy kolorowe balony na tle nieba Trzy kolorowe balony na tle nieba

Cele w obszarze komunikacji i promocji

Cel 1: Budowa kultury komunikacji uwzględniającej język inkluzywny

 • opracowanie propozycji używania języka wrażliwego na płeć w komunikacji uczelnianej

Słownik terminów związanych z płcią UKW, nadzór merytoryczny: Magdalena Grabowska, Wydział Psychologii UKW, luty 2024 r., załącznik

 • wprowadzenie zasad komunikacji równościowej do procesów rekrutacyjnych oraz do polityki informacyjnej Uniwersytetu

 Cel 2: Polityka informacyjna w zakresie równości płci

 • opracowanie zasad informowania społeczności akademickiej oraz otoczenia Uniwersytetu o aktywnościach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych związanych z problematyką równości i różnorodności
 • przygotowanie przewodnika dla osób nowozatrudnionych w języku polskim i angielskim, zawierającego informacje o najważniejszych aktach prawnych i dokumentach na etapie adaptowania w nowym miejscu pracy, w tym o zasadach polityki UKW w zakresie równego traktowania oraz procedurach antydyskryminacyjnych
 • przygotowanie przewodnika dla osób uczących się pozwalającego im zapoznać się z obowiązującymi procedurami w zakresie zjawisk dyskryminacji (w tym języka dyskryminacyjnego, przemocy opartej na płci oraz molestowania i molestowania seksualnego)
 • wprowadzenie programu informacyjnego dotyczącego wsparcia osób obciążonych obowiązkami opiekuńczymi (np. prezentacja na stronie internetowej uniwersytetu, wskazanie w poszczególnych jednostkach osób do kontaktu, umożliwienie  społeczności akademickiej zgłaszania potrzeb w zakresie wsparcia), publikowanie  corocznego raportu na temat Uniwersytetu jako miejsca przyjaznego rodzinie
 • program informacyjny skierowany do ojców oraz społeczności akademickiej mający na celu promowanie podejmowania obowiązków opiekuńczych przez ojców

 Cel 3: Promowanie Uniwersytetu jako przestrzeni równości i różnorodności

 • działania promocyjne poświęcone równości, różnorodności, inkluzywności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji
 • uwzględnienie aspektu płci w kampaniach rekrutacyjnych na studia; organizacja kampanii promocyjnych zachęcających do podejmowania studiów I i II stopnia oraz kształcenia w szkole doktorskiej przez kobiety na kierunkach zmaskulinizowanych oraz przez mężczyzn na kierunkach sfeminizowanych
 • działania promocyjne przedstawiające Uczelnię jako środowisko przyjazne osobom sprawującym obowiązki opiekuńcze, budowanie wizerunku Uczelni jako pracodawcy przyjaznego matkom i ojcom
 • utworzenie strony internetowej poświęconej równości płci (publikowanie gromadzonych danych, informowanie o zrealizowanych i planowanych działaniach w celu budowy kultury równych szans, informowanie o aktualnych szkoleniach i wydarzeniach związanych z problematyką płci, informacja i edukacja na temat zjawisk dyskryminacji i polityki antydyskryminacyjnej)