Kultura równości

Pełnomocniczka Rektora ds. Równości Płci

dr hab. Renata Tomaszewska, prof. uczelni

Pełnomocniczka Rektora ds. Równości Płci dr hab. Renata Tomaszewska, prof. uczelni

Wydział Pedagogiki, ul. J.K. Chodkiewicza 30, p. 26a
adres e-mail: renatatl@ukw.edu.pl,
dyżur w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024: środa w godzinach 10.30-11.15

Zadania:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rektora, do obowiązków osoby powołanej do wypełniania tej funkcji należy:

 1. Nadzór nad realizacją zadań określonych w Planie Równości Płci dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2023-2027, w szczególności nadzór nad:
  1. opracowaniem Kodeksu Równości Płci określającego normy zachowań oraz procedury wspierające równość ze względu na płeć;
  2. opracowaniem ścieżki postępowania dla osób doświadczających dyskryminacji ze względu na płeć;
  3. systemem wsparcia dla osób doświadczających dyskryminacji ze względu na płeć;
  4. badaniami prowadzonymi w ramach diagnozy (nie)równości płci w społeczności uniwersyteckiej;
  5. prawidłowością procedur zapewnienia równowagi płci w procesach rekrutacyjnych;
  6. działaniami mającymi na celu wspomaganie równowagi płci w rozwoju karier naukowych;
  7. działaniami mającymi na celu zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych;
  8. realizacją działań promocyjnych poświęconych równości, różnorodności, inkluzywności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji.
 2. Nadzór nad terminowością realizacji zadań określonych w Planie Równości Płci dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2023-2027 oraz nad ewaluacją zadań określonych w Planie Równości Płci dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2023-2027.
 3. Przygotowanie rocznego sprawozdania dotyczącego realizacji Planu Równości Płci dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2023-2027 na podstawie danych przekazanych przez jednostki uczelni.
 4. Kontakt ze społecznością akademicką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w kwestiach dotyczących równości płci, w szczególności kontakt z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zadań określonych w Planie Równości Płci dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Profil zawodowy dr hab. Renaty Tomaszewskiej, prof. uczelni:

Od 1 października 2005 r.  zatrudniona w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Autorka, współautorka, redaktorka i współredaktorka łącznie 13 monografii naukowych (lata 2012-2023); twórczyni artykułów publikowanych w pracach zbiorowych oraz w krajowych i zagranicznych czasopismach. Wyniki prowadzonych badań prezentuje na konferencjach, wyjazdach studyjnych i seminariach edukacyjnych w Polsce i za granicą (Anglia, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Ukraina).

Zastępczyni redaktora naczelnego w czasopiśmie Szkoła-Zawód-Praca; sekretarz sekcji Pedagogika Pracy i członkini sekcji Andragogika przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; koordynatorka jedynego w Polsce UNEVOC Centre (International Centre for Technical and Vocational Education and Training). 

Jednym z ważniejszych tematów badawczych w obszarze swoich zainteresowań naukowych uczyniła relacje między pracą zawodową a życiem pozazawodowym, które wpisują się w społeczne aspekty funkcjonowania jednostki w środowisku pracy (pedagogika organizacji).

Analizowane zagadnienie prezentuje w kontekście:

 • nowej "czasoprzestrzeni" pracy,
 • zrównoważonego rozwoju,
 • społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • organizacji "zdrowej” i opartej na zaufaniu
 • ekonomii oraz psychologii szczęścia,
 • transformacji czasu społecznego,
 • kapitału zdrowia oraz kapitału ludzkiego,
 • zarządzania różnorodnością,
 • rozwoju zawodowego i kariery,
 • etyki,
 • wartości,
 • podmiotowości,
 • dorosłości jako okresu rozwojowego w życiu człowieka,
 • edukacji,
 • a nawet sztucznej inteligencji.

Kluczowym jest natomiast kontekst związany z sytuacją zawodową i osobistą kobiet oraz mężczyzn (teoria roli społecznej, struktura budżetu czasu, czas pracy i czas wolny, praca płatna i bezpłatna/domowa/opieka nad dziećmi, dorosłymi członkami rodziny według płci, kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego, nierówności w wynagrodzeniu i in.). 

Problematyka ta, analizowana w różnych konfiguracjach, znalazła swoje odzwierciedlenie w licznych opracowaniach naukowych. Należą do nich m.in. następujące monografie oraz artykuły: 

Monografie: 

 1. Renata Tomaszewska-Lipiec (red)., Relacje praca-życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2014 
 2. Renata Tomaszewska-Lipiec (ed)., Work-personal life. Between harmony and disintegration, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015 
 3. Renata Tomaszewska-Lipiec, Praca zawodowa - życie osobiste. Dysonans czy synergia?, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2018
 4. Renata Tomaszewska (red.)., Sekrety organizacji. Barwy codzienności, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2019
 5. Renata Tomaszewska, R. Gerlach, Człowiek w organizacji. Na osi czasu. Od historycznych do prognostycznych kierunków rozwoju, tom 1, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2022
 6. Renata Tomaszewska, R. Gerlach, Człowiek w organizacji Współczesny wymiar pedagogiczny, tom 2, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2023

 Artykuły:

 1. Relations between work and life as a way to the sustainable development , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu „Statystyka i ryzyko”, „Quality of Life and Sustainable Development”, nr 308/2013, s. 69-82
 2. Równowaga praca - życie pozazawodowe czynnikiem wspomagającym rozwój zawodowy, „Polityka Społeczna”, nr 3/2014, (Rocznik XLI 480), s. 17-22
 3. Work - life balance as an important area of research, Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 1(88)/2015, s. 69-80 
 4. Równoważenie sfery osobistej i zawodowej jako postulowany element nowoczesnego środowiska pracy, „Szkoła-Zawód-Praca”, nr 12/2016, s. 92-115.
 5. Praca zawodowa versus życie rodzinne zagrożeniem dla jednostki i życia społecznego , „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 3(94)/2016, s. 34-41
 6. Praca zawodowa a funkcjonowanie rodziny - analizy i refleksje, „Studia Edukacyjne”, nr 43/2017, s. 165-176.
 7. Innovative machine learning approach and evaluation campaign for predicting the subjective feeling of work-life balance among employees, „PLoS ONE” 15(5), 2020. Współautorzy: A. Pawlicka, M. Pawlicki, M. Choraś, R. Gerlach, wskaźnik Impact Factor 3.240
 8. Conflicting 'mother-scientist' roles. An innovative application of basket analysis in social research, „PLoS ONE” 17(10), 2022. Współautorzy: E. Krause, A. Pawlicka,  wskaźnik Impact Factor 3.752