Kultura równości

Podmioty odpowiedzialne za implementację planu

 1. JM Rektor
 2. Prorektor ds. Nauki
 3. Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia
 4. Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy
 5. Prorektor ds. Finansów i Organizacji
 6. Pełnomocniczka Rektora ds. Równości Płci
 7. Rektorska Komisja ds. Równości Płci
 8. Komisja Antymobbingowa
 9. Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Psychologicznej,
 10. Dyrektor Szkoły Doktorskiej UKW
 11. Dział Nauki
 12. Dział Kadr i Szkolenia
 13. Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
 14. Dział Promocji i Komunikacji
 15. Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami
 16. Dział Płac
 17. Zespół Radców Prawnych
 18. Biblioteka UKW
 19. Kanclerz
 20. Podstawowe jednostki organizacyjne