Kultura równości

Podstawy prawne

  1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
  2. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
  3. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
  4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997
  5. Europejska Karta Naukowca
  6. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie
  7. Decyzja Rady (UE) 2021/764 z dnia 10 maja 2021 r. ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”
  8. Strategia Komisji Europejskiej na rzecz Równości Płci na lata 2020-2025.
  9. Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności podpisana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w czerwcu 2022 r.