Kultura równości
niebieska bieżnia z cyfrą siedem niebieska bieżnia z cyfrą siedem

Cele polityki równych szans

Cel  1:  Stworzenie struktur instytucjonalnych wspierających kulturę równości  oraz procedur antydyskryminacyjnych

 • utworzenie funkcji Pełnomocnika ds. Równości Płci na potrzeby realizacji Planu oraz opracowanie zakresu kompetencji
 • powołanie Rektorskiej Komisji ds. Równości Płci
 • analiza aktów prawnych oraz określenie dobrych i złych praktyk w zakresie (nie)równości płci
 • opracowanie Kodeksu Równości Płci określającego normy zachowań oraz procedury wspierające równość ze względu na płeć
 • poszerzenie kompetencji Komisji Antymobbingowej w zakresie dostosowania do zasad przeciwdziałania dyskryminacji
 • opracowanie i wdrożenie procedury antydyskryminacyjnej uwzględniającej sposoby diagnozowania wszelkich przejawów dyskryminacji oraz rozpatrywania przypadków przemocy ze względu na płeć, w tym molestowania i molestowania seksualnego z uwzględnieniem zasady dyskrecji
 • opracowanie ścieżki postępowania dla osób doświadczających dyskryminacji ze względu na płeć oraz zapewnienie systemu wparcia (m. in. możliwość porad prawnych i psychologicznych)

Cel 2: Pogłębiona diagnoza (nie)równości płci w społeczności uniwersyteckiej

 • badanie w celu zidentyfikowania doświadczeń osób pracujących i uczących się dotyczących (nie)równego traktowania ze względu na płeć (warunki pracy, kultura organizacyjna, stereotypy i uprzedzenia, zachowania i doświadczenia interpersonalne, w tym zjawiska dyskryminacji: język dyskryminacyjny, przejawy seksizmu, przemoc i dyskryminacja ze względu na płeć, molestowanie i molestowanie seksualne
 • badanie w grupie kobiet zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, badawczych i dydaktycznych w celu zidentyfikowania barier w rozwoju naukowym i dydaktycznym.
 • badanie dotyczące poczucia zachowania równowagi między pracą/edukacją a życiem rodzinnym u kobiet i mężczyzn pracujących oraz uczących się (m. in. opieka nad osobami zależnymi: dziećmi, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością, samodzielne  rodzicielstwo, specyfika łączenia pracy i edukacji przez osoby uczące się)

Cel 3: Zapewnienie równowagi płci w procesach rekrutacyjnych

 • analiza polityki rekrutacji na stanowiska badawczo-dydaktyczne, dydaktyczne, badawcze oraz w grupach administracyjnej, obsługi i biblioteki.
 • sformułowanie szczegółowych rekomendacji dotyczących rekrutacji zrównoważonej płciowo z zachowaniem kryteriów merytorycznych
 • wprowadzanie zasady równowagi płci (w ramach istniejących możliwości) w komisjach konkursowych i rekrutacyjnych z zachowaniem kryteriów merytorycznych oraz zasady rotacyjnego przewodniczenia tym komisjom przez kobiety i mężczyzn

Cel 4: Wspomaganie równowagi płci w rozwoju karier naukowych

 • monitorowanie danych ilościowych dotyczących rozwoju karier naukowych kobiet i mężczyzn (stopnie i tytuły, stypendia, staże i granty, kierowanie projektami)
 • opracowanie rekomendacji działań w celu przeciwdziałania spowalniania karier kobiet na etapie między doktoratem a habilitacją, a także rezygnacji z dalszego awansu, w tym z dążenia do uzyskania tytułu profesora
 • opracowanie programu wsparcia dla badaczek na wczesnych etapach rozwoju kariery naukowej (upowszechnianie dobrych praktyk, szkolenia, prelekcje, stypendia, mechanizmy motywujące do składania wniosków grantowych)

Cel  5:  Zachowanie standardów równych szans w rozwoju zawodowym oraz w obszarze wynagrodzeń

 • diagnoza zróżnicowania pod względem płci wynagrodzeń i dodatków wśród osób zatrudnionych
 • monitorowanie wynagrodzeń i innych świadczeń we wszystkich grupach osób zatrudnionych w celu zachowania równych wynagrodzeń mężczyzn i kobiet przy ich równoważnych kompetencjach oraz transparentności zasad nagradzania i premiowania
 • uwzględnienie rozwiązań zmierzających do minimalizowania barier ze względu na płeć w kryteriach rozwoju  zawodowego i awansu na wyższe stanowiska w grupach administracji, obsługi i biblioteki

Cel 6: Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych

 • opracowanie zasad zrównoważonej (odpowiadającej strukturze zatrudnienia płci) reprezentacji kobiet i mężczyzn we władzach i gremiach decyzyjnych przy zachowaniu kryteriów merytorycznych
 • opracowanie zasad zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn w wydarzeniach organizowanych na Uniwersytecie

Cel 7: Zapewnienie równowagi między życiem zawodowym/studiami a życiem prywatnym

 • analiza zakresu wsparcia udzielanego osobom pracującym i uczącym się na UKW, zdiagnozowanie obszarów wymagających doskonalenia
 • przygotowanie katalogu metod i form wsparcia osób uczących się i pracujących obciążonych obowiązkami opiekuńczymi, w tym osób samodzielnie sprawujących opiekę (m.in. sformułowanie zaleceń dotyczących elastycznych form weryfikacji efektów uczenia się, pracy  zdalnej, zasad udzielania urlopów i przydzielania obciążeń, zapewnienia  opieki instytucjonalnej w okresie przerw w edukacji).
 • dostosowanie istniejących regulacji prawnych obowiązujących na UKW do potrzeb osób obciążonych obowiązkami opiekuńczymi
 • rozwój infrastruktury na potrzeby osób obciążonych obowiązkami opiekuńczymi (np. żłobek i przedszkole dedykowane osobom pracującym i uczącym się, dostosowanie akademików do potrzeb rodzin)
 • zwiększenie równości szans osób łączących pracę i edukację (opracowanie katalogu działań wspierających podejmowanie aktywności zawodowych oraz przedsiębiorczość studentek i studentów, m. in. sformułowanie zaleceń dotyczących elastycznych form weryfikacji efektów uczenia się)