Kultura równości

Polityka antymobbingowa

Polityka antymobbingowa w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego została ustalona w październiku 2013 roku Zarządzeniem Rektora i zaktualizowana w 2014 r.

Celem ustalenia polityki antymobbingowej jest przeciwdziałanie zjawisku mobbingu oraz wspieranie działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Przez mobbing rozumie się działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym nękaniu bądź zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi, może zgłosić ten fakt pisemnie Rektorowi w formie skargi. Skarga powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego, datę lub okres którego dotyczy, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności i wskazanie sprawcy bądź sprawców mobbingu. Postępowanie w sprawie skargi o mobbing ma charakter poufny i odbywa się z poszanowaniem praw wszystkich osób biorących w nim udział. Fakty ustalone w trakcie tego postępowania nie mogą być ujawnione publicznie z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa.